İçindekiler:

Madde 1- Tanımlar

Madde 2- Şirket Bilgileri

Madde 3- Kapsam

Madde 4- Teklif

Madde 5- Sözleşme

Madde 6- Cayma Hakkı

Madde 7- Cayma Süresi İçerisinde Tüketicinin Yükümlülükleri

Madde 8- Cayma Hakkının Kullanılması

Madde 9- Cayma Hakkıyla İlgili Şirketin Yükümlülükleri

Madde 10- Cayma Hakkının İstisnaları

Madde 11- Fiyat

Madde 12- Sözleşmeye Uygunluk ve Ek Garanti

Madde 13- Teslimat ve Sözleşmenin İfası

Madde 14- Düzenli Gönderim Sözleşmeleri: Süre, İptal Ve Uzatma

Madde 15- Ödeme

Madde 16- Şikâyet Prosedürü

Madde 17- Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 18- Ek Hükümler

Madde 19- Site Kullanım Şartlarında Yapılacak Değişiklikler

Madde 1- Tanımlar

İşbu Kullanım Şartlarında:

 1. Sözleşme: Tüketicinin mesafeli sözleşme ile Şirketten veya Şirket ile 3. kişi arasındaki sözleşme sonucu 3. kişiden ürün, dijital içerik ve/veya hizmet aldığı sözleşmeyi,
 2. Cayma süresi: Tüketicinin cayma hakkını kullanabileceği süreyi,
 3. Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden ve mesafeli sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
 4. Gün: Takvim gününü,
 5. Dijital içerik: Dijital formatta üretilen ve iletilen verileri,
 6. Abonelik sözleşmesi: Belirli bir süre boyunca düzenli ürün, hizmet ve/veya dijital içerik sağlanması amacıyla yapılan sözleşmeleri,
 7. Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren elektronik posta ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
 8. Cayma hakkı: Mevzuatta belirtilen süreler içerisinde tüketiciye mesafeli sözleşmeden cayma imkânı veren hakkı,
 9. Şirket/Satıcı: Dutch Thuiswinkel Organizasyonu üyesi olan ve tüketicilere mesafeli sözleşme ile ürün ve/veya hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
 10. Mesafeli sözleşme: Satıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, ürün veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,
 11. Cayma Formu: Tüketicinin cayma hakkını kullandığını bildirdiği formu (EK-1),
 12. Uzaktan iletişim araçları: Tüketici ve Satıcının fiziksel olarak karşı karşıya gelmeksizin sözleşme kurmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı, ifade eder.

Madde 2- Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı: VIDAXL MARKETPLACE E-TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşletme adı: vidaXL.tr 

Posta adresi: Huzur Mh. Maslak Ayazağa Cd. Uniq İstanbul No. 4/B, Sarıyer, Istanbul, 34396.Turkey

LÜTFEN DİKKAT: BU ADRES SADECE İLETİŞİM MAKSATLI KULLANILMAKTADIR. BU ADRESE ASLA KARGO İADESİ YAPILMAMALIDIR. BU ADRESE YAPILAN İADELER İLE BİZİM İLGİLENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

İade adresi için lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz.
E-posta: [email protected]

İnternet Adresi: vidaxl.com.tr

Mersis No: 0925097959200001

Maslak V.D.: 9250979592

Sicil no: 306015-5

Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, İTO'nun meslek ile ilgili davranış kurallarını www.ito.org.tr veya 444 0 486 no.lu telefonundan öğrenebilirsiniz.

Madde 3- Kapsam

 1. İşbu Kullanım Şartları, Şirketin tüm tekliflerine ve Şirket ile tüketici arasındaki tüm mesafeli sözleşmelere uygulanır.
 2. İşbu Kullanım Şartları Şirketin web-sitesinde tüketicinin kolayca erişebileceği şekilde yayınlanır.
 3. İşbu Kullanım Şartları dışında, sağlanan ürün veya hizmete özel hükümler uygulanıyor ise, Kullanım Şartları ile özel hükümlerin çelişmesi halinde tüketicinin yararına olan hükümler uygulanır.

Madde 4- Teklif

 1. Bir teklif sınırlı bir süre için geçerliyse veya teklife özgü kurallar varsa, bu durum teklifte açıkça belirtilir.
 2. Web-sitesindeki ilanlarda ürün, dijital içerik ve/veya hizmetlere ilişkin bilgiler tam ve doğru bir şekilde verilir. Şirketin kullandığı görseller ürün, hizmet ve/veya dijital içeriği doğru bir şekilde yansıtmaktadır. İlanlarda yer alabilecek bariz hatalardan Şirket sorumlu tutulamaz.
 3. Her bir teklif, teklifin kabul edilmesi durumunda tüketicinin doğacak hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiler içerir.

Madde 5- Sözleşme

 1. Madde 5(4) hükümleri saklı kalmak üzere, sözleşme tüketicinin teklifi kabul etmesi ve bundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ile kurulur.
 2. Tüketicinin teklifi kabul etmesi halinde, tüketiciye derhal bununla ilgili teyit gönderilir.
 3. Şirket, elektronik ortamda akdedilen sözleşmeler için veri güvenliğinin sağlanması ve online alışverişin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için gerekli teknik ve organizasyonel tedbirleri alacaktır. Şirket online ödemeler için gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
 4. Şirket, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşme kurulmadan önce tüketicinin ödeme yükümlülüğünü yerine getirip getiremeyeceğini ve sözleşmenin ifası için gerekli diğer hususları değerlendirir; bu değerlendirme sonucunda sözleşmeye girmekte bir fayda görmez ise, Şirket siparişleri gerekçe göstererek reddedebilir veya sözleşme kurulmadan önce tüketiciden ek güvenceler talep edebilir.
 5. Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce ilgili mevzuattan kaynaklanan diğer bilgilendirme yükümlülükleri ile birlikte aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde Şirket tarafından bilgilendirilecektir:
 • Sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri,
 • Şirketin adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
 • Şirketin iletişim bilgileri ve adresi,
 • Tüketicinin şikayetlerini iletmesi için Şirketin iletişim bilgileri,
 • Tüketicinin cayma hakkını kullanacağı haller ve varsa istinası,
 • Garanti ve satış sonrası hizmetlerle ilgili bilgiler,
 • Ürünün, hizmetin veya dijital içeriğin bütün vergiler dahil toplam fiyatı, varsa teslimat ücreti, ödeme yöntemi, teslimat veya mesafeli satış sözleşmesinin ifasına ilişkin bilgiler,
 • Tüketicinin cayma hakkının nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler,
 • Şikâyet ve uyuşmazlık çözümüne ilişkin bilgiler.

Madde 6- Cayma Hakkı

Ürünler için:

 1. Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Şirket, cayma hakkının neden kullanıldığını tüketiciye sorabilir, fakat tüketici sebep göstermek zorunda değildir.
 2. Cayma hakkı süresi; tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün (Şirket sözleşme kurulmadan önce tüketiciyi bilgilendirmek koşuluyla, tek siparişe konu ürünlerin teslimi için farklı tarihlerin seçildiği siparişleri reddetme hakkına sahiptir),
 • Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 • Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün esas alınır.

Hizmetler için:

 1. Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Şirket, cayma hakkının neden kullanıldığını tüketiciye sorabilir, fakat tüketici sebep göstermek zorunda değildir.
 2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar.

Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmediği hallerde ürün ve hizmetler için süreler:

 1. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükârda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 yıl sonra sona erer.
 2. Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin 1 yıllık süre içinde yapılması halinde, 14 günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.

Madde 7- Cayma Süresi İçerisinde Tüketicinin Yükümlülükleri

 1. Tüketici, cayma süresi içerisinde, ürüne ve paketlemesine özen göstermekle yükümlüdür. Tüketici, ürünün özelliklerini ve işleyişini anlamaya yetecek ölçüde ürünün paketini açabilir ya da ürünü kullanabilir. Şirketin mesafeli sözleşmelerle ilgili ürün politikası; tüketicinin, ürünü mağazadan satın alsaydı ürünü değerlendirmek için yapabileceği incelemeleri mesafeli sözleşme ile aldığı ürün için de yapabilmesidir.
 2. Tüketici, üründe oluşabilecek yıpranmalardan Madde 7(1)’de izin verilen hallere aykırı davrandığı ölçüde sorumludur.
 3. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, üründeki yıpranmalardan sorumlu olmayacaktır.

Madde 8- Cayma Hakkının Kullanılması

 1. Tüketici, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimini cayma hakkı süresi dolmadan, Cayma Formu ile veya yazılı bir beyanla Şirkete bildirmelidir.
 2. Şirket, ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça tüketici, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi ilettiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürünü Şirkete geri göndermek zorundadır.
 3. Tüketici, ürünü tüm aksesuarları ile birlikte, mümkün ise orijinal haline uygun ve orijinal paketlemesi ile, Şirketin makul ve açık talimatlarına uygun bir şekilde geri gönderir.
 4. Cayma hakkının süresi içerisinde kullanılmasına ilişkin sorumluluk ve cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
 5. Cayma hakkının kullanımında, Şirketin iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla ürünün geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz.
 6. Tüketici cayma hakkını kullanırsa, Şirket ve tüketici arasındaki sözleşme son bulur.

Madde 9- Cayma Hakkıyla İlgili Şirketin Yükümlülükleri

 1. Tüketici cayma bildirimini Şirkete elektronik iletişim yolları ile bildirirse; Şirket, tüketiciye bildirimin alındığına dair derhal onay gönderir.
 2. Şirket, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa ürünün tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Şirket, ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ödemeleri iade etmek için ürünün kendisine ulaşmasını veya yetkilendirdiği kişiye ulaşmasını bekleyebilir.
 3. Şirket, tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ücretsiz olarak yapar.
 4. Tüketici, ürünü iade etmek için en düşük fiyatlı standart teslimattan başka ve daha yüksek fiyatlı bir teslimat yöntemi seçti ise, Şirket bu durumdan kaynaklı ek teslimat ücretini karşılamakla yükümlü değildir.

Madde 10- Cayma Hakkının İstisnaları

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.
 6. Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 11- Fiyat

 1. Teklifin geçerli olduğu süre boyunca ürünün ve/veya hizmetin fiyatı KDV değişiklikleri hariç arttıtılamaz.
 2. Teklifteki ürün veya hizmete ilişkin fiyatlara KDV dahildir.

Madde 12- Sözleşmeye Uygunluk ve Ek Garanti

 1. Şirket, ürünlerin ve/veya hizmetlerin sözleşmeye, ilanda belirtilen özelliklere ve sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan mevzuata uygun olduğunu garanti eder.
 2. Sağlayıcı, üretici firma ya da ithalatçı firma tarafından tüketiciye verilen ek garantiler, Şirketin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, hiçbir şekilde tüketicinin Şirkete yöneltebileceği hak ve taleplerinin sınırlanması sonucunu doğuramaz.
 3. Ek garanti, Şirket, sağlayıcı, üretici ya da ithalatçı firma tarafından tüketicinin hukuki haklarına ek olarak verilen haklardır.

Madde 13- Teslimat ve Sözleşmenin İfası

 1. Şirket, şiparişlerin girilmesinde ve yerine getirilmesinde azami özen gösterir.
 2. Teslimat adresi, tüketicinin Şirkete bildirdiği teslimat adresidir.
 3. İşbu Kullanım Şartları Madde 4 çerçevesinde, Şirket şiparişleri hızlı bir şekilde ve başkaca bir teslimat tarihi üzerine anlaşılmadı ise, herhalde şiparişin verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yerine getirir. Teslimat gecikirse veya şiparişin sadece kısmi olarak yerine getirilmesi mümkün olacak ise, tüketici şiparişten itibaren en geç 30 gün içerisinde bilgilendirilir. Bu halde, tüketicinin hiçbir masrafa katlanmaksızın sözleşmeyi fesih hakkı bulunmaktadır.
 4. Sözleşmenin Madde 13(3) uyarınca sona ermesi halinde, tüketicinin ödemiş olduğu ücret derhal tüketiciye iade edilir.
 5. Ürünün, tüketiciye ya da tüketicinin Şirkete bildirdiği temsilcisine teslim edildiği ana kadar oluşabilecek zararlardan ve kayıplardan Şirket sorumludur.

Madde 14- Düzenli Gönderim Sözleşmeleri: Süre, İptal ve Uzatma

İptal:

 1. Tüketici, düzenli ürün gönderimine veya hizmet sağlanmasına ilişkin belirsiz süreli bir sözleşmeyi iptal kuralları uyarınca 1 ay önceden bildirim göndermek suretiyle feshedebilir.
 2. Tüketici, düzenli ürün gönderimine veya hizmet sağlanmasına ilişkin belirli süreli bir sözleşmeyi iptal kuralları uyarınca sözleşme süresinin sonunda veya 1 ay önceden bildirim göndermek suretiyle feshedebilir.
 3. Tüketici, belirli ve belirsiz süreli düzenli ürün gönderimine veya hizmet sağlanmasına ilişkin sözleşmeyi:
 • Dilediği zaman feshedebilir,
 • Fesih bildirimini sözleşmenin tesis edildiği şekilde (örneğin yazılı olarak) yapmalıdır.
 • İhbar sürelerine uyarak iptal edebilir.

Süre uzatımı:

 1. Düzenli ürün gönderimine veya hizmet sağlanmasına ilişkin belirli süreli bir sözleşmenin süresi zımnen uzatılamaz ve sözleşme belirli süreli olarak yenilenemez.
 2. Madde 14(5)’in aksine, düzenli gazete veya dergi gönderimine ilişkin belirli süreli bir sözleşme tüketici tarafından zımnen en fazla 3 aylık bir süre için uzatılabilir; şu kadar ki, tüketici sözleşme bitimine 1 ay kala bildirimde bulunmak koşuluyla sözleşmeyi feshetdebilir.
 3. Düzenli ürün gönderimine veya hizmet sağlanmasına ilişkin belirli süreli bir sözleşmenin süresi tüketicinin sözleşmeyi dilediği zaman 1 ay öncesinde bildirimde bulunmak koşuluyla feshedebildiği hallerde zımmi olarak süresiz olarak uzatılabilir.
 4. Günlük veya haftalık dergi ya da gazete dağıtımına ilişkin belirli süreli sözleşmelerde deneme ya da tanıtım üyelikleri otomatik olarak uzatılamaz; bu sözleşmeler deneme ya da tanıtım süresinden sonra kendiliğinden sona erer.
 5. Tüketici, belirsiz süreli veya süresi 1 yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 1 ay öncesinde bildirimde bulunmak koşuluyla dilediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

Madde 15 – Ödeme

 1. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, ücreti cayma süresinin başladığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde; cayma hakkının bulunmadığı durumlarda sözleşmenin akdedilmesinden itibaren 14 gün içerisinde ödemekle yükümlüdür. Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin ise, bu süre tüketiciye sözleşme onayının iletildiği tarihten başlar.
 2. Tüketiciye ürün satılırken, tüketiciden hiçbir zaman ücretin %50’den fazlası avans olarak istenemez.
 3. Tüketici, ücretlendirmede bir hata olması halinde derhal Şirketi bilgilendirir.
 4. Tüketicinin ödeme yükümlülüğünü yerine yetirmemesi halinde, Şirket tüketiciye ödeme bildirimi gönderir ve bildirimin kendisine uşaltığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesini ister. Tüketicinin işbu 14 gün içinde ödemeyi yapmaması halinde yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

Madde 16- Şikâyet Prosedürü

 1. Şirket, kurumsal şikâyet politikası dahilinde şikayetlerle ilgilenir.
 2. Sözleşmenin ifasına ilişkin şikayetler, sorunun anlaşılmasına yardımcı olacak açıklamalar ile birlikte ve sorunun öğrenilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde Şirkete iletilmelidir.
 3. Tüketici tarafından iletilen şikayetler, şikâyetin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde cevaplanır. Söz konusu şikâyete bu süre içerisinde cevap verilmesi mümkün değil ise; Şirket, şikâyetin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde tüketici ile iletişime geçerek cevabını ne zaman cevap verebileceğini iletir.

Madde 17- Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Tüketici, sorununun çözülmemesi durumunda yasal yollara başvurabilir. Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Şirketin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Şirketin yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemelerine yapılabilir. Siparişle ilgili her türlü uyuşmazlığa Türk hukuku hükümleri uygulanacaktır.

Madde 18- Ek Hükümler

İşbu Kullanım Şartlarına ek uygulanan kurallar varsa işbu kurallar tüketicinin aleyhine sonuç doğuramaz ve herhalde yazılı olarak ve/veya kalıcı veri sağlayıcısı ile tüketicinin dikkatine sunulur.

Madde 19- Site Kullanım Şartlarında Yapılacak Değişiklikler

 1. vidaXL işbu Kullanım Şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar, yapılan değişiklikler vidaXL.tr’de yayınlanacaktır.
 2. Kullanım Şartlarında yapılacak değişiklikler, gereği şekilde yayınlanmakla yürürlüğe girecektir, bir teklif süresince kurallarda değişiklik olursa tüketicinin yararına olan hükümler uygulanacaktır.
 3. Tüketici vidaXL’den Kullanım Şartlarının bir kopyasını isteyebilir.

EK 1: Örnek Cayma Formu

Örnek Cayma Formu

 (Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

CAYMA FORMU

 (Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

Kime: Huzur mah. Maslak Ayazaga cad. No: 4 B Uniq. Sariyer / Istanbul / Turkey LÜTFEN DİKKAT: BU ADRES SADECE İLETİŞİM MAKSATLI KULLANILMAKTADIR. BU ADRESE ASLA KARGO İADESİ YAPILMAMALIDIR. BU ADRESE YAPILAN İADELER İLE BİZİM İLGİLENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

İade adresi için lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz.

E-posta [email protected]

Bu formla aşağıdaki ürünlerin satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 • Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
 • Cayma hakkına konu ürün veya hizmet:
 • Cayma hakkına konu ürün veya hizmetin bedeli:
 • Tüketicinin adı ve soyadı:
 • Tüketicinin adresi:
 • Tüketicinin imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)
 • Tarih:

Sadece siparişinize uygun alanları doldurunuz. Siparişinize uygun olmayan alanların üstünü dilerseniz çizebilirsiniz. 


Ek(ler)

Satıcı vidaXL ise Şartlar ve Koşullar

İade koşulları

Gizlilik Politikası Çerçevesi